Get Adobe Flash player

Aquí hi trobareu els animals recollits i que estan pendents de localitzar i retornar als seus propietaris.
El termini per recuperar un animal sense identificar és de vint dies, l´animal s´ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.
Si l´animal porta identificació, l´ajuntament o, si escau, l´ens supramunicipal corresponent notificarà a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l´animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o adoptat.
L´Ajuntament es reserva el dret de sancionar per abandonament als propietaris dels animals no recuperats en compliment de la Llei de protecció dels animals i/o l’ordenança municipal corresponent.
Els noms que porten els animals recollits no tenen perquè coincidir amb el que els seus propietaris els hi varen posar, els animals que estan identificats amb microxip i tenen el nom que consta a l´AIAC o al cens municipal

PAG. ANTERIOR

NO S´HA TROBAT CAP ANIMAL QUE CUMPLEIXI LES CONDICIONS !!!

Residències


Botiga virtual


entrar